Company Logo

ᑕᐅᑐᙳᐊᖅᑕᖅ ᑲᓇᑕ

ᑖᓐᓇ ᑕᑯᓐᓇᙳᐊᖅᑕᖅ ᑲᓇᑕ 2021-2022 ᐱᓕᕆᐊᑦᓴᖅ ᖃᐃᖅᑯᔨᕗᑦ ᑲᓇᑕᒥᐅᑕᕐᓂᒃ ᒪᒃᑯᒃᑐᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓂᒃ K-G12 ᓯᓚᑦᑐᓴᕐᕕᓕᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐸᓪᓕᐊᔪᓄᓪᓗ ᑕᑯᓐᓇᙳᐊᖁᓪᓗᒋᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᓴᐃᓕᖃᑎᒌᓐᓂᖅ.

ᒪᒃᑯᑦᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᑦ K-G5 ᑐᓂᓯᒍᓐᓇᖅᑐᖅ ᓴᓇᙳᐊᖅᓯᒪᔭᕐᒥᓂ, ᑎᑎᕋᐅᑎᒋᓯᒪᔭᕐᒥᓂ, ᓱᓇᑐᐃᓐᓇᕐᒥᓪᓘᓐᓃᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᒍᑎᒋᔭᖏᓐᓂᒃ ᓴᐃᓕᓯᒪᓕᕆᐊᖓ ᑲᓇᑕ ᓱᓇᒥᓪᓗ ᓂᕆᐅᒋᔭᖃᕐᒪᖔᕐᒥ ᐊᓯᖏᑦᑕ ᐃᓕᒍᑎᒋᓂᐊᖅᑕᖏᓐᓂᒃ ᑐᓂᓯᒪᔭᖓᑕ ᐱᓪᓗᒍ. ᖁᓕᓪᓗ ᒪᕐᕉᓪᓗ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᐃᑦ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓂᒃ K-G5ᒥ ᐃᓚᐅᑎᑕᐅᓂᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᒪᑉᐱᒐᕋᓛᕐᒥ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᓯᔪᓂᒃ ᓴᓇᙳᐊᖅᓯᒪᔭᖏᓐᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᒃᓴᖏᓐᓂᓪᓗ.

ᒪᒃᑯᑦᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᑦ G6-G12ᒥ ᓯᓚᑦᑐᓴᕐᕕᓕᐊᕐᓂᕐᒧᓪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᑦ ᖄᒃᑲᓐᓂᐊᒍᑦ ᐱᓕᕆᒍᓐᓇᖅᑐᑦ ᑐᓂᓯᓗᑎᓪᓗ ᐸᕐᓇᐅᑎᒥᒃ ᖃᓄᖅ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖓ ᐱᓕᕆᐊᖃᕐᓂᐊᕐᒪᖔᑦ ᓴᐃᓕᖃᑎᒌᓐᓂᕐᒥ ᓄᓇᓕᖏᓐᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖏᓐᓂᓪᓘᓐᓃᑦ. ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᐃᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᒍᓐᓇᖅᑐᑦ ᒪᑯᐊᖑᒍᓐᓇᖅᑐᑦ: ᖃᐃᖅᑯᔨᓂᖅ ᐊᓂᒎᔾᔨᓯᒪᔪᓂᒃ, ᐃᓐᓇᑐᖃᕐᓂᒃ, ᖃᐅᔨᒪᔨᑕᕆᔭᐅᔪᓂᓪᓘᓐᓃᑦ ᐅᖃᕆᐊᖅᑐᖁᓪᓗᒋᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᓯᒍᑎᐅᔪᓂᒃ; ᓴᓇᓗᑎᑦ ᐊᑕᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᒥᒃ ᓴᓇᙳᐊᖅᓯᒪᔪᕐᒥ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᒍᑎᒋᓪᓗᒍ ᓴᐃᓕᖃᑎᒌᓐᓂᕐᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒥᓐᓂ; ᐅᒡᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᔪᓂᒃ ᐊᑭᓕᖅᑐᖅᑕᐅᒐᑎᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᖅᑐᓂᒃ ᓄᓇᑦᑎᓐᓂ ᓴᐃᓕᖃᑎᒌᓐᓂᕐᒥ. ᐱᖓᓲᔪᖅᑐᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᐃᑦ ᐱᔪᑦ ᑕᒡᕙᙵᑦ G6-G12ᒥ ᓯᓚᑦᑐᓴᕐᕕᓕᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐸᓪᓕᐊᔪᓄᓪᓗ ᑐᓂᔭᐅᓂᐊᖅᑐᑦ $750ᓂᒃ, ᐱᖓᓲᔪᖅᑐᑦ ᑐᓂᔭᐅᓂᐊᖅᑐᑦ $1,000ᓂᒃ, ᐱᖓᓱᐃᓪᓗ ᑐᓂᔭᐅᓂᐊᖅᑐᑦ $1,500ᓂᒃ. ᐱᖃᓯᐅᓪᓗᒍ, ᑖᒃᑯᐊ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᐃᑦ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᓂᐊᕐᒥᔪᑦ ᓴᓇᙳᐊᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᒪᒃᐱᒐᕋᓛᕐᒥ.

ᒪᒃᑯᑦᑐᑦ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᔪᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓄᑦ ᑕᒪᒃᑮᓐᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓖᑦ ᖃᐃᖅᑯᔭᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᖁᔭᐅᓗᑎᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᒻᒪᓴᕐᓂᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᓐᓂᕐᒧᑦ. ᒪᒃᑯᑦᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᑦ ᑕᒡᕙᙵᓪᓚᕆᒃ ᐃᓐᓇᕐᓂᒃ, ᐊᓂᒎᔾᔨᓯᒪᔪᓂᒃ, ᖃᐅᔨᒪᔭᑕᕆᔭᐅᔪᓂᓪᓗ ᖃᐃᖅᑯᔭᐅᓯᒪᔪᓂᓪᓗ ᖃᓄᖅ ᐱᖃᑕᐅᒍᓐᓇᕐᒪᖔᕐᒥᒃ ᓯᕗᓕᕈᓐᓇᕐᒪᖔᕐᒥᓪᓗ ᐅᖁᒪᐃᑦᑐᓂᒃ ᐅᖃᖃᑎᒌᓐᓂᐅᔪᓂᒃ, ᖃᓄᖅ ᓴᐃᓕᖃᑎᒌᓐᓂᕐᒧᑦ ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᓂᕐᒧᑦ, ᖃᓄᖅ ᐊᐅᓚᑦᓯᒍᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓂᒃ, ᖃᓄᕐᓗ ᓇᑭᓪᓗ ᑮᓇᐅᔭᒃᓴᓂᒃ ᐱᒍᓐᓇᕋᔭᕐᒪᖔᑕ ᓯᕗᓂᒃᓴᑎᓐᓂ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓄᑦ.

ᐃᓱᐊᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓇᐅᑉ, ᑲᓇᑕᓕᒫᕐᒥ ᖁᕕᐊᓲᑎᖃᑎᒌᓐᓂᖅ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᐊᖅᑐᖅ ᖁᕕᐊᓲᑎᐅᓗᑎᑦ ᖁᓕᓪᓗ ᒪᕐᕉᓪᓗ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᐃᑦ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ K-G5ᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᖁᓕᓪᓗ ᑕᓪᓕᒪᐃᓪᓗ G6-G12ᒥ ᓯᓚᑦᑐᓴᕐᕕᓕᐊᕐᓂᒧᓪᓗ ᐸᕐᓇᐸᓪᓕᐊᔪᓄᑦ. ᒪᒃᑯᑦᑐᑦ ᐱᓯᒪᔪᑦ ᖁᓕᓪᓗ ᑕᓪᓕᒪᓪᓗᓂᒃ ᓂᕆᐅᒋᔭᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᓇᐃᑦᑐᒥᒃ ᐅᓂᒃᑳᖃᖁᔭᐅᓗᑎᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᒥᓐᓂ ᖃᓄᕐᓗ ᐊᐅᓚᓂᖃᓕᕐᒪᖔᑦ. ᖄᒃᑲᓐᓂᐊᒍᑦ, ᒪᒃᑯᑦᑐᐃᑦ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖃᑎᒌᑦᑎᑕᐅᓗᑎᑦ ᑲᓇᑕᓕᒫᕐᒥ ᐅᖃᖃᑎᒌᓪᓗᑎᑦ ᓴᐃᓕᖃᑎᒌᓐᓂᕐᒥ ᑐᓴᖅᑕᐅᑎᓪᓗᒋᓪᓗ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓂ. ᓂᕆᐅᒋᔭᐅᓂᐊᕐᒥᔪᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᖁᔭᐅᓗᑎᑦ ᕿᑎᐸᓗᐊᓂ ᐱᓕᕆᓂᖏᑦᑕ ᑐᓂᓯᓗᑎᓪᓗ ᑭᖑᓪᓕᖅᐹᕐᒥ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᒥᓐᓂ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᒥᓐᓄᑦ ᖃᓄᕐᓗ ᑮᓇᐅᔭᐃᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᓚᐅᕐᒪᖔᑕ.

Sign Up for Our Newsletter

Stay informed  about NCTR and our upcoming events.

NCTR’s spirit name – bezhig miigwan, meaning “one feather”.

Bezhig miigwan calls upon us to see each Survivor coming to the NCTR as a single eagle feather and to show those Survivors the same respect and attention an eagle feather deserves. It also teaches we are all in this together — we are all one, connected, and it is vital to work together to achieve reconciliation.